Aktuality

Od 1. července 2024 začal platit nový stavební zákon také pro běžné stavby. Dlouhodobě zrychlí a zjednoduší stavební řízení. Upouští od zbytečných technických požadavků, což zlevní především bytovou výstavbu. Stavební povolení získá stavebník na jednom místě online v portálu stavebníka. Společně s novým stavebním zákonem nabyly účinnosti také související prováděcí předpisy včetně moderní vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Zákon počítá také s přechodným obdobím do konce června 2027. Do této doby bude možné použít dokumentaci, kterou stavebník rozpracoval před účinností nového stavebního zákona.

1. července 2024 vešla v účinnost část nové uveřejňovací vyhlášky (§ 11 odst. 1 a 5 vyhl. č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele), která výrazně rozšiřuje rozsah povinně uveřejňovaných informací o veřejných zakázkách ve veřejné části elektronického nástroje, na tzv. profilu zadavatele.

Kompletní výčet informací, které bude nezbytné od července uveřejňovat na profilu zadavatele, je obsahem přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Více informací na stránkách MMR.

Podrobnější informace naleznete také na webových stránkách poskytovatelů / provozovatelů el. nástrojů - např.:

Zadavatel 28. 6. 2024 (nipez.cz) 

INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH - ISVZ 

Přehled změn souvisejících s novou vyhláškou č. 345/2023 - zadavatelé E-ZAK (qcm.cz) 

Přehled změn souvisejících s novou vyhláškou č. 345/2023 - zadavatelé PVU (qcm.cz) 

 

 

 

 

 

Problematika veřejných zakázek je stále velmi živá, proměnlivá a náročná na interpretaci i aplikaci. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (PF UK) a Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) proto otevírají od nového akademického roku čtyřsemestrální LL.M. kurz ve specializaci Veřejné zakázky. Výuka bude zaměřena na prohloubení znalostí a praktickou aplikaci zkušeností z veřejných zakázek. Do kurzu jsou zapojeni garanti nejen z PF UK a AVZ, ale i z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj. Redakce Advokátního deníku přizvala k rozhovoru  Tomáše Machurka, předsedu Výkonného výboru AVZ:

Vážené členky a členové Asociace pro veřejné zakázky (AVZ),
  
vzhledem ke skutečnosti, že AVZ je jedním z připomínkových míst MMR pro připomínkování novely ZZVZ, nabízíme Vám možnost zaslat připomínky k novele upravující přezkum zadávání veřejných zakázek.

Vážené dámy, vážení pánové, milí dodavatelé, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci spočívající ve vyplnění dotazníku zaměřeného právě na Vás dodavatele.
 
Smyslem získaných informací bude, v rámci kulatého stolu organizovaného AVZ s dalšími partnery dne 26. září 2024, prodiskutovat možnosti odstraňování příčin a důvodů ztěžujících účast dodavatelů v zadávacích řízeních na VZ či odrazujících od této účasti.
 
 
Dotazník bude sloužit pro potřeby kulatého stolu a následně jako možný podklad pro navazující legislativní podněty. 
Závěry z dotazníku vhodnou formou nasdílíme.
 
Dotazník je možné vyplnit do 27. června 2024
 
Předem děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné dny 
 

Představujeme Vám aktualizovanou verzi metodiky DNSH z dubna 2024 připravenou pro předkladatele projektů financovaných z prostředků EU. 

Pro získání finančních prostředků EU je nezbytné dodržovat zásadu "významně nepoškozovat" (DNSH). Dodržováním této zásady předkladatelé projektů zaručují, že jimi navrhované projekty nezpůsobí významnou újmu žádnému ze šesti cílů Evropské unie v oblasti životního prostředí. Tento dokument vysvětluje zásadu DNSH a její význam pro žádosti o podporu. Pokud by navíc výzva k předkládání žádostí o podporu vyžadovala posouzení DNSH na úrovni projektu, jsou v dokumentu uvedeny přílohy I až III, které mají předkladatelům projektů pomoci, aby toto posouzení provedli efektivně.

V přílohách naleznete i prezentace ze semináře pořádaného v souvislosti s představením metodiky. 

 

Zveme Vás na unikátní festival sdílení znalostí o digitalizaci nákupu a zakázek v neopakovatelné atmosféře 

11. - 14. června 2024 - Hotel Imperial Ostrava 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další tematický sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek, tentokrát z oboru telekomunikace a telematika. Ve sborníku jsou shromážděna věcně zajímavá meritorní prvostupňová a druhostupňová rozhodnutí Úřadu vydaná v rámci správních řízení zahájených na návrh či z moci úřední v období od ledna 2021 do prosince 2023. Sborník zahrnuje rozhodnutí týkající se služeb telefonních operátorů (hlasové a datové služby), služeb centrálního dispečinku, audiovizuální techniky či kamerových systémů městské hromadné dopravy a další.

Dne 5. 2. 2024 byla spuštěna nová verze VVZ související s přechodem na novou podobu uveřejňovacích formulářů (eForms).

Aktualizovaný provozní řád, související metodiky a nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ) naleznete v sekci Nápověda a dokumentace.

Současně v této souvislosti upozorňujeme, že k 1. 2. 2024 vešla v účinnost nová vyhláška č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

(Zdroj:  https://vvz.nipez.cz/aktuality-a-informace/nova-verze-vvz-5)

Krajský soud v Brně vydal v minulém týdnu rozsudek (č. j. 31 Af 40/2022), jímž zamítl žalobu dodavatele ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s. r. o., proti rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci veřejné zakázky Ministerstva obrany na uzavření rámcové dohody „Alternativní tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části". Jedná s o první rozhodnutí českých soudů o nových základních zásadách environmentálně a sociálně odpovědného zadávání.

Žalobce ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s. r. o., se domáhal toho, aby zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil podmínky environmentálně a sociálně odpovědného zadávání vymahatelným způsobem. Úřad a následně i jeho předseda návrh zamítli (rozhodnutí zde).