Jak se stát členem

Přečíst si poslání a Stanovy AVZ uvedené na webových stránkách a seznámit se tak s podmínkami vzniku členství.
Vyplnit přihlášku a zaslat ji emailem, poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu asociace.

Roční členský příspěvek činí  28 000,- Kč. Pro účely výpočtu poměrného ročního příspěvku činí pololetní členský příspěvek 14 000,- Kč, a to v případě přistoupení ke členství v AVZ po 1. červenci.

Více o výhodách členství se dozvíte na stránce Proč se stát členem. Tam najdete i potřebnou přihlášku ke členství.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Asociace pro veřejné zakázky (dále jen „AVZ“) je spolkem subjektů působících v oblasti veřejných zakázek, který se aktivně podílí na rozvoji oblasti veřejných zakázek a prosazuje kvalifikovaný přístup k zadávání veřejných zakázek.
 2. AVZ sdružuje zadavatele veřejných zakázek, dodavatele veřejných zakázek, poradce v oblasti veřejných zakázek, případně další subjekty, které mají vztah k veřejným zakázkám. Členstvím v AVZ deklaruje člen svůj zájem na rozvoji a kultivaci prostředí veřejných zakázek.
 3. Členství v AVZ není vyjádřením závazku člena dodržovat profesní, etické a další standardy ani osvědčení o jeho odborné způsobilosti; k tomu jsou určeny zvláštní programy AVZ, jejichž se může člen na základě svého rozhodnutí účastnit.
 4. AVZ neslouží k získávání či zprostředkování obchodů mezi členy AVZ. AVZ není fórem k projednávání či posuzování jednotlivých obchodních případů; k tomu mohou být zřízeny zvláštní orgány např. smírčí komise AVZ.
 5. Členství v AVZ nezakládá oprávnění člena ovlivňovat odborné názory zastávané AVZ ve vazbě na jeho momentální zájmy či okolnosti.

II. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ

 1. Členství v AVZ se mohou ucházet fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli AVZ.
 2. Zájemce o členství v AVZ (dále jen „zájemce“) podá písemnou přihlášku na kontaktní adresu AVZ.
 3. Součástí písemné přihlášky musí být souhlas zájemce s posláním, činností a stanovami AVZ.
 4. O přijetí za člena AVZ rozhoduje výkonný výbor AVZ na základě písemné přihlášky zájemce, doporučení jiných členů AVZ se nevyžaduje.
 5. Výkonný výbor AVZ je oprávněn zájemce za člena AVZ nepřijmout.
 6. Členství vzniká ke dni účinnosti usnesení výkonného výboru o přijetí za člena AVZ. O vzniku členství bude člen AVZ písemně vyrozuměn.
 7. Členství zaniká vystoupením nebo úmrtím člena, zrušením právnické osoby člena, zrušením členství nebo vyloučením člena orgány AVZ, případně zánikem AVZ.
 8. Členství zaniká rovněž nezaplacením členského příspěvku nebo platby člena za služby AVZ, a to k prvnímu dni kalendářního roku, za nějž nebyl členský příspěvek nebo platba za služby AVZ uhrazena.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Člen AVZ má práva a povinnosti, jež jsou upravena stanovami AVZ, případně prováděcími předpisy AVZ.
 2. Člen AVZ má zejména právo podílet se na řízení a kontrole činnosti AVZ, volit a být volen do orgánů AVZ, předkládat návrhy, připomínky a dotazy, mít přístup k informacím o hospodaření
  AVZ.
 3. Člen AVZ má právo podílet se na veškerých výhodách, které AVZ poskytuje svým členům.
 4. Člen AVZ má zejména povinnost dodržovat stanovy a prováděcí předpisy AVZ, plnit usnesení orgánů AVZ, podílet se na naplňování činnosti AVZ, svědomitě vykonávat funkce v orgánech AVZ, jejichž je členem, a platit řádně a včas členské příspěvky nebo platby člena za služby AVZ.

IV. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK A PLATBA ZA SLUŽBY AVZ

 1. Člen AVZ je povinen uhradit členský příspěvek, resp. platbu člena za služby AVZ, za příslušný kalendářní rok na účet 510333999/2700, vedený u UniCredit Bank, a.s., nejpozději do 31. prosince předcházejícího kalendářního roku. Člen, který se stane členem AVZ ve druhé polovině kalendářního roku (tzn. kdykoliv po 1. 7.), zaplatí poměrnou část výše ročního členského příspěvku odpovídající pololetní výši členského příspěvku.
 2. Roční členský příspěvek nebo platba člena za služby AVZ (bez DPH) činí v případě zadavatele, sektorového zadavatele, poradce i dodavatele 28 000,- Kč. Pro účely výpočtu poměrného ročního příspěvku činí pololetní členský příspěvek 14 000,- .
 3. Roční členský příspěvek nebo platbu člena za služby AVZ uhradí člen AVZ na základě příslušného předpisu zaslaného AVZ. Úplný daňový doklad obdrží člen AVZ po úhradě platby.