Proběhlé akce

Fotografie z proběhlých událostí naleznete na našem Facebooku nebo ve fotogalerii.

Dne 13. února 2024 se uskutečnilo pravidelné
Shromáždění členů AVZ
 

V úterý 13. února 2024 se uskutečnilo tematické setkání, které bylo zaměřeno na hodnocení kvality a vzorky vč. vzorkování designových prvků.   

Dokážeme již v současné době správně vyhodnotit kvalitnější nabídku plnění? Jak nejlépe porovnat nabízenou kvalitu v nabídkách, jak vlastně umožnit na ni hodnotit? Jak obtížné je pak "obhajovat" přidělené hodnocení např. poskytnutých vzorků? A jakým způsobem funguje vzorkování designových prvků? Obstojí hodnocení kvality a vzorků před dozorovými orgány a co může pomoci zadavateli k obhájení jeho postupu? Na tyto a další související otázky odpovídali naši přednášející.

Dne 7. 12. 2023 se uskutečnilo tematické setkání, které se věnovalo vendor lock-inu (VLI) ve veřejných zakázkách. IT je oblast je obecně poměrně komplikovanou a uzavřenou a není snadné soutěžit IT systémy a nahrazovat stávající při zachování funkčnosti, kompatibility a provozu organizace. V průběhu setkání jsme Vás seznámili s příčinami vzniku VLI, s odstupňováním úrovní VLI, i s exitovými strategiemi a způsoby, jak si s VLI poradit a vymanit se z něj. Prezentována byla metodika s doprovodným krokářem a příklady opatření, které připravila pracovní skupina AVZ pro Veřejné zakázky v ICT. Tématem provedli Josef Šetek z Centra pro regionální rozvoj, David Mareš z MT Legal a Josef Hubert z NAKIT. Závěr tematického setkání patřil Mojmíru Florianovi z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který účastníky seznámil s rozhodovací praxí vztahující se k IT zakázkám a vendor lock-inu. 

Děkujeme Vám za účast na letošním 15. ročníku říjnové konference AVZ, která se uskutečnila ve dnech 19. a 20. října 2023 v hotelu Zámek Valeč

Veřejné zakázky aktuálně #konference2023 #AVZ

Účastníky přivítal ze  připraveného záznamu ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a hned po něm úvodním slovem Tomáš Machurek, předseda Výkonného výboru AVZ. Příspěvky prvního dne přednesli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, AK Havel & Partners, Oživení, Compet Consult, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a KGS Legal. V rámci druhého dne prezentovali zástupci Centra pro regionální rozvoj, Ernst & Young, CZBIM i výkonná ředitelka AVZ Martina Šelejová. 

Zářijové setkání bylo zaměřeno na "Využití umělé inteligence (AI) ve veřejném zadávání". Jakým způsobem a do jaké míry ovlivní umělá inteligence zadávací proces? Může AI nahradit v určitých oblastech lidskou práci? Jak se připravit a využít potenciál, který AI nabízí? Kde jsou rizika využívání AI? Kdo nese odpovědnost za výstupy a měli bychom být "chytřejší", abychom dokázali AI "uhlídat" a zůstala dobrým sluhou (nikoliv špatným pánem)? Kdy můžeme čekat zásadní průlom v jejím využívání? 

S aktuálními trendy v oblasti AI a o tom, jak s AI zacházet, účastníky setkání Vás seznámili Ing. Barbora Brabcová ze společnosti Bebecon s.r.o., Jan Hubka ze společnosti Digitask a Mgr. Rasťo Koval´ ze společnosti Cequence.

Asociace pro veřejné zakázky, z.s. uspořádala  již XI. ročník své pražské konference, která se uskutečnila ve Spojce Karlín.

Příspěvky přednesli zástupci MMR, ÚOHS, INDOC, HAVEL & PARTNERS, MT Legal, AVZ a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Děkujeme všem partnerům za podporu a účastníkům za účast a přátelskou atmosféru celé akce. 

Dubnové setkání bylo zaměřené na novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jaké změny čekají veřejné zadávání a které pozměňovací návrhy prošly schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně a budou řešeny v Senátu Parlamentu ČR? Se schváleným zněním novely ZZVZ účastníky tematického setkání seznámili Mgr. Markéta Adámková z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Mgr. Pavel Herman z advokátní kanceláře MT Legal a Mgr. Mojmír Florian z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

Ve středu 19. 4. 2023 jsme uspořádali 1. kulatý stůl k tématu BIM (navazující na "nultý" seznamovací). Tentokráte jsme se zaměřili na konkrétní prezentace již zrealizovaných projektů a diskusi o dalších možnostech podpory využívání metody BIM především při zadávání veřejných zakázek.

Kulatého stolu se zúčastnil předseda představenstva Odborné rady pro BIM (czBIM) Ing. Petr Matyáš, který účastníky seznámil s rekonstrukcí objektu Nekázanka kompletně realizovanou s pomocí metody BIM. Druhým představeným projektem byla dětská léčebna v Ostrově u Macochy, s níž účastníky seznámili zástupci veřejného zadavatele - Jihomoravského kraje - Mgr. Jakub Váňa a Ing. Alena Havlíčková. 

V pátek 31. 3. 2023 jsme uspořádali kulatý stůl navazující na témata řešená na prosincovém tematickém setkání - problematiku střetu zájmů, skutečných majitelů a uplatňování mezinárodních sankcí. 

Kulatý stůl zorganizovala AVZ ve spolupráci se společností Ernst & Young (člen AVZ) a v návaznosti na prosincové tematické setkání, které bylo věnováno uvedeným tématům a v jehož rámci zaznělo množství podnětů a dotazů, na něž se především zadavatelé veřejných zakázek snaží nalézat řešení a ne vždy si jsou jisti svými postupy a přístupy k problematice, obavy pak výrazněji panují v oblasti dotovaných veřejných zakázek.

Březnové tematické setkání se věnovalo multikriteriálnímu hodnocení a tomu, jak ve veřejných zakázkách ošetřit a zajistit kvalitu požadovaného a nabídnutého plnění. Je využívání vícekriteriálního hodnocení výhodné a jaké plnění přímo vybízí k jeho využívání? Zmínili jsme zákonnou úpravu hodnocení, rozebrali výhody i nevýhody jednotlivých způsobů hodnocení s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky a seznámili účastníky s rozhodovací praxí ÚOHS u zakázek, v nichž bylo multikriteriální hodnocení využito, a to včetně hodnocení se subjektivně posuzovanými kritérii. Představeno bylo množství příkladů vícekriteriálního hodnocení zakázek ve zdravotnictví a také u zadavatele využívajícího metodu BVA. V rámci setkání vystoupila Mgr. Adéla Havlová, LL.M. nově působící na MMR, Mgr. Mojmír Florian (ÚOHS), Mgr. Alena Ševčíková z nemocnice Nové Město na Moravě (i MPSV) a Mgr. Jiří Šimon z Technické správy komunikací hl. m. Prahy.      

Dne 21. března 2023 od 10:00 do 15:00 hod. se uskutečnil další - již 9. - metodický den ÚOHS, na němž se podíleli zástupci Asociace pro veřejné zakázky a který se věnoval méně využívaným postupům ve veřejném zadávání se zaměřením na jednací prvky. Prezentovány byly předběžné tržní konzultace, zjednodušený režim a jednací řízení s uveřejněním.

V rámci metodického dne vystoupili společně s místopředsedkyní ÚOHS Markétou Dlouhou a řediteli Mojmírem FlorianemPetrem Vévodou zástupci AVZ, konkrétně předseda a členové Výkonného výboru Tomáš Machurek, Adéla Havlová, Jan Slezák, Pavlína Trhalová, Zdeněk Cvejn, Juraj Šefčík a výkonná ředitelka Martina Šelejová a také Zuzana Profousová

Dne 14. února 2023 se uskutečnilo pravidelné
Shromáždění členů AVZ

Únorové tematické setkání bylo věnováno problematice poddodavatelů v zadávacím řízení, ale také při plnění veřejné zakázky samotné. Pozornost byla zaměřena na zákonné ukotvení poddodavatelů v ZZVZ, kategorie poddodavatelůvyhrazená plnění i na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) související s problematikou. Diskutovalo se také o praktických problémech, které souvisí s využíváním poddodavatelů v zadávacím řízení, o možnostech nahrazení poddodavatele jiným poddodavatelem a také např. o povinnostech zadavatelů i dodavatelů souvisejících s aplikací mezinárodních sankcí a zjišťováním skutečných majitelů. Úvodem tematického setkání provedl JUDr. Vlastimil Fidler z Ministerstva pro místní rozvoj, o rozhodovací praxi ÚOHS hovořil Mgr. Mojmír Florian (ÚOHS). V druhé půli tematického setkání byla pozornost věnována praktickým problémům s poddodavatelstvím spojeným, ale také možnostem pozitivního vlivu zadavatele na poddodavatelský řetězec, o tématech informovali Mgr. Zbyněk Pochmon, expert na sociálně odpovědné veřejné zadávání z Ministerstva práce a sociálních věcí a Ing. Martina Bufková Rychecká ze společnosti Compet Consult. V závěru setkání proběhla panelová diskuse nad dotazy účastníků.    

V prosinci se uskutečnilo tematické setkání zaměřené na povinnosti související se zjišťováním absence střetu zájmů či zjišťováním skutečných majitelů a s problematikou aplikací mezinárodních sankcí (ekonomických i individuálních) uvalených nejen v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Úvodní příspěvek o zákonném rámci povinností pronesl JUDr. Vlastimil Fidler, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, své zkušenosti z praxe s aplikováním uvedených povinností předali účastníkům zástupci vysokých škol - veřejných zadavatelů (Ing. Vojtěch Malina - Univerzita Karlova,  Ing. Jiří Prokš - Vysoká škola chemicko-technologická, Bc. Radka Madarová, LL.M. - Jihočeská univerzita a Mgr. Iveta Farkačová - Mendelova univerzita), následně vystoupil s prezentací JUDr. Jiří Kapras (ředitel odboru střetu zájmů a boje proti korupci, Ministerstvo spravedlnosti), poté byly představeny nástroje DATLAB a CRIBIS napomáhající s dohledáváním vazeb a skutečných majitelů, závěrečné slovo pak měli Mgr. Stanislav Bureš a Mgr. Jaroslav Gramel, zástupci auditního orgánu Ministerstva financí.  

Ve dnech 20. a 21. října 2022 se konal v hotelu Zámek Valeč již 14. ročník říjnové konference 

Veřejné zakázky aktuálně #konference2022 #AVZ

Příspěvky prvního dne přednesli zástupci MMR, ÚOHS, MT Legal, KŠB a úvodní slovo pronesl kromě předsedy Výkonného výboru AVZ Tomáše Machurka také předseda ÚOHS Petr Mlsna a náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování na ministerstvu pro místní rozvoj Leona Gergelová Šteigrová. Úvodní proslov ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše proběhl formou on-line připojení.