Přihláška ke členství

v Asociaci pro veřejné zakázky (Dále jen "AVZ") se sídlem Praha 3, Husitská 344/63, PSČ 130 00., IČ: 27032302, která je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. AVZ byla registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 17. května 2006.

Identifikační údaje zájemce

Chybné zadání
Chybné zadání
Chybné zadání
Chybné zadání

Postavení zájemce

Invalid Input

Kontaktní osoba

Chybné zadání
Chybné zadání
Chybné zadání
Invalid Input
Invalid Input

Členský příspěvek

Invalid Input

Platba za služby

Invalid Input

Vyjádření zájemce

Zájemce o členství v AVZ prohlašuje, že se seznámil s posláním, činností a Stanovami AVZ a že s nimi bezvýhradně podpisem této přihlášky souhlasí. Zájemce rovněž prohlašuje, že splňuje podmínky pro členství v AVZ, které jsou součástí této přihlášky. Zájemce určuje osobu uvedenou výše, jako osobu kontaktní pro záležitosti AVZ a stanoví, že tato osoba je oprávněna k jednání jménem zájemce ve věcech související s členstvím v AVZ, jakož i k výkonu práv, jež plynou zájemci z členství v AVZ. Zájemce se zavazuje, že v případě přijetí za člena AVZ bude jednat v souladu se stanovami AVZ. Zájemce si je vědom skutečnosti, že naplňování cílů AVZ je podmíněn dostatečným finančním krytím, jehož zdrojem jsou zejména členské příspěvky nebo platby za služby AVZ. Při tomto vědomí se zájemce zavazuje v případě přijetí za člena AVZ platit tyto členské příspěvky nebo platby za služby AVZ řádně a včas.

Neplatná hodnota

Nemohou-li organizační složky České republiky, jako jsou ministerstva a ústřední orgány státní správy, zakládat ani vstupovat do spolků, s ohledem na ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje AVZ takto omezeným subjektům podílet se na činnosti AVZ ve shodné míře jako jejím členům, přičemž její služby užívají placenou formou podle zvláštních ujednání.