ASOCIACE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Asociace pro veřejné zakázky (dále jen „AVZ“) je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. AVZ byla registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 17. května 2006.

V roce 2020 získala AVZ pro svůj název slovní ochranné známky, a sice „Asociace pro veřejné zakázky“ i zkratku „AVZ“. Samozřejmostí je též ochrana zavedeného loga.

AVZ představuje platformu pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci. Za tímto účelem AVZ sdružuje zadavatele veřejných zakázek, zájemce a uchazeče o veřejné zakázky a poradce v oblasti veřejných zakázek, příp. jiné subjekty, které mají vztah k veřejným zakázkám. V současné době má AVZ  95 členů.

AVZ si při svém založení stanovila níže uvedené prioritní oblasti svého působení:

 1. Vytvořit a podporovat prostředí pro otevřenou komunikaci a výměnu informací o dění v oblasti veřejných zakázek.
  AVZ využívá více prostředků k naplnění tohoto cíle, přičemž primárním zdrojem informací jsou internetové stránky www.asociacevz.cz. Zadavatelé, uchazeči i poradci získávají přístup ke spolehlivým informacím z oboru veřejných zakázek. Současně mohou tuto aktivitu AVZ využít jako účinný nástroj k prezentaci svých očekávání, podpoře svých záměrů a pro reklamu svých úspěchů. Toto vše jednoduchým a dostupným způsobem bez dalších nákladů.
 2. Zajišťovat pozitivní propagaci veřejných zakázek a členů AVZ.
  AVZ pro své členy zajišťuje monitoring tisku a dalších médií pro oblast výběrových řízení, veřejných zakázek, investic a souvisejících témat. Zadavatelé, uchazeči i poradci mají příležitost optimálním způsobem zužitkovat prestiž, kterou jim členství v AVZ přináší a úsilí či prostředky do činnosti AVZ vložené.
 3. Zavést a zajistit aplikaci nejlepší praxe při přípravě a realizaci zadávacích řízení a působit dlouhodobě jako centrum výměny odborných znalostí pro oblast veřejných zakázek.
  Za tímto účelem AVZ získává výklady, stanoviska, rozhodnutí a odborné názory, které zpracovává ke kvalifikovanému užití zákona členy AVZ. Takto vytvořenou znalostní bázi může AVZ dále využít ke konzultacím, ověřování metodik a k dalším aktivitám. Zadavatelé, uchazeči i poradci získávají přístup ke kvalitním a ověřeným znalostem, výkladům a postupům při užití zákona. Členové AVZ mohou užívat znalostní bázi zejména prostřednictvím informačního portálu, osobními konzultacemi, a to bez dalších nákladů.
 4. Organizovat vzdělávací programy, konference a další odborně zaměřené akce.
  AVZ organizačně i odborně zajišťuje a realizuje školení, konference, pracovní a tematická setkání. AVZ zároveň sleduje nejvýznamnější akce týkající se tématu veřejného zadávání a informuje členy o jejich konání. Zároveň zpracovává stručný výtah z obsahu uskutečněných akcí a předává nezúčastněným členům alespoň příslušné podklady. Přidanou hodnotou vzdělávací činnosti AVZ je nepochybně profesionální zázemí, tvořené nejlepšími odborníky z branže. Vzdělávací aktivity AVZ poskytuje i veřejnosti, a to za tržní ceny. Členové AVZ mají možnost účasti bez dalších nákladů či v cenách odpovídajících režijním nákladům, a to podle charakteru a rozsahu akce.
 5. Vytvořit platformu pro komunikaci a spolupráci s autoritami v oblasti veřejných zakázek, jako je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
  Tyto úřady svým jednáním zásadně předurčují podobu zadávání veřejných zakázek v České republice. AVZ jim poskytuje zpětnou vazbu od faktických účastníků zadávacího procesu, a to odbornou a sjednocenou formou. Zadavatelé, uchazeči i poradci mohou využít respektovaného a odborného zázemí AVZ při hájení svého postupu. AVZ má ku prospěchu svých členů možnost sporné otázky, které jsou předmětem konkrétních probíhajících řízení, diskutovat v obecné rovině a přispět tím k nalezení co nejobjektivnějšího výsledku. Současně členové AVZ mohou jejím prostřednictvím směřovat své připomínky a podněty k zadávání veřejných zakázek těmto úřadům. Záměrem AVZ je též připravit půdu pro mediaci v případě vzniku sporů mezi jednotlivými aktéry zadávání veřejných zakázek, přičemž na žádost účastníků sporu působí jako zprostředkovatel smírného řešení.
 6. Umožnit veřejnému a soukromému sektoru oboustranný, nezávislý a odborný dialog o veřejných zakázkách.
  Přestože jsou veřejné zakázky výsledkem úzké spolupráce těchto dvou stran, v konkrétních případech dochází často k neporozumění či k nereálným očekáváním. Při přípravě zakázky nenalézají strany spolehlivé nástroje k projednání koncepce a okolností zakázky. Tyto nesnáze často vznikají jako důsledky komunikační bariéry, která je vedlejším efektem špatně uplatňované snahy o transparentnost a nediskriminaci. AVZ je komunikační platformou, která přirozeným způsobem odstraňuje nežádoucí jednostrannost při zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé i uchazeči mohou jednat na půdě AVZ při přípravě konkrétních zakázek nebo jejich podmínek a vyhnout se tak nebezpečí zpochybnění transparentnosti jejich postupu. Tato jednání mohou probíhat ve věcné a odborné rovině, často za aktivní účasti poradců zúčastněných stran.
 7. Definovat standardy pro významné obory veřejných zakázek.
  Zákon o veřejných zakázkách upravuje procesní postupy zadavatelů bez ohledu na specifika, požadavky a odlišný charakter jednotlivých předmětů plnění samotných zakázek. Zadavatelé, uchazeči i poradci mohou společně najít a stanovit alespoň doporučená pravidla, která by do procesu zadávání promítla odlišné potřeby a praktické zkušenosti s realizací veřejných zakázek v jednotlivých oborech.
 8. Definovat pravidla a standardy pro výkon odborné pomoci a konzultační činnosti v oblasti veřejných zakázek.
  Jedním z cílů AVZ je vytvořit chybějící profesní úpravu, a to nejprve v prostředí AVZ a následně i na úrovni národní legislativy. Zadavatelé a uchazeči touto cestou získají přehled o dostupných poradcích, včetně spolehlivých údajů o jejich kvalifikaci, zkušenostech a zázemí. Současně se významně zvýší důvěryhodnost poradců, kteří se přihlásí k uznávání jednotných pravidel svého fungování a systému certifikace, jenž bude k tomuto účelu zaveden. Tato certifikace bude přístupná členům AVZ bez dalších nákladů.
 9. Zpracovávat podklady, účastnit se připomínkových řízení, poskytovat zpětnou vazbu zákonodárcům, a tak se zúčastňovat legislativního procesu v oblasti veřejných zakázek.
  To vše s využitím znalostí, odborné způsobilosti a sjednoceného zájmu členů AVZ. Zadavatelé, uchazeči i poradci mohou ovlivňovat tvorbu zákonů a to za účinné podpory AVZ, která udržuje vztahy s poslanci a příslušnými parlamentními výbory. AVZ je aktivním členem Expertní skupiny MMR k zákonu o veřejných zakázkách a členem Platformy pro transparentní veřejné zakázky.

ORGÁNY AVZ

Výkonný výbor AVZ (zvolen Shromážděním AVZ 10. 2. 2021 a dovolen Shromážděním AVZ 17. 2. 2022)

 • Ing. Martina Bufková Rychecká (Compet Consult s.r.o.)
 • Mgr. Zdeněk Cvejn (Univerzita Karlova) 
 • Mgr. Adéla Havlová, LL.M. (HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář)
 • Mgr. Tomáš Machurek (MT Legal s.r.o., advokátní kancelář)
 • Mgr. Michaela Pantoflíčková (Centrum pro regionální rozvoj České republiky) - členství ve Výkonném výboru ukončeno v červenci 2022 z důvodu změny zaměstnavatele
 • Ing. Rostislav Řepík (Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group)
 • Mgr. Jan Slezák (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
 • Ing. Romana Smetánková, Ph.D. (Ernst & Young, s.r.o.)
 • Mgr. Juraj Šefčík (ČEPS, a.s.)
 • Mgr. Pavlína Trhalová (Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o.)
 • Mgr. Pavel Zedník (A. I. Consulting s.r.o.)

Jak se stát členem

 • Přečíst si poslání a Stanovy AVZ uvedené na webových stránkách a seznámit se tak s podmínkami vzniku členství.
 • Vyplnit přihlášku a zaslat ji emailem, poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu asociace.

Roční členský příspěvek činí  28 000,- Kč. Pro účely výpočtu poměrného ročního příspěvku činí pololetní členský příspěvek 14 000,- Kč, a to v případě přistoupení ke členství v AVZ po 1. červenci.

Více o výhodách členství se dozvíte na stránce Proč se stát členem. Tam najdete i potřebnou přihlášku ke členství.

Výkonný výbor

 • 1
 • 2

Výkonný výbor

 • 1