Nejvyšší soud v minulém roce vydal zajímavý rozsudek v oblasti náhrady škody, který se týká práva veřejného zadávání, resp. oblasti veřejných zakázek. Jak bude podrobně popsáno níže, houževnatá obrana dodavatele v dané věci přináší určité vyjasnění problematiky odpovědnosti zadavatele při neoprávněném vylučování dodavatelů ze zadávacího řízení v občanskoprávní rovině, tedy při uplatňování nároků dodavatelů mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

V předmětném případě zadavatel v červenci 2009 zahájil zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 42 521 000 Kč bez DPH.

Uchazeč (žalobkyně) byl zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení v rozporu se ZVZ, přičemž neoprávněné vyloučení bylo konstatováno jak v rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „KSB“) č. j. 62 Af 50/2010-104 ze dne 6. 10. 2011, tak následně v rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) č. j. ÚOHS-S425/2012/VZ-21955/2012/514/ZČa ze dne 21. 11. 2012.

Podstatou sporu mezi zadavatelem a uchazečem byla skutečnost, že nabídka uchazeče obsahovala rozpor v údaji, který byl předmětem hodnocení v dílčím hodnotícím kritériu s označením „akceptace smluvní povinnosti uchazeče vytvořit střediska pro účastníky projektu nad rámec základní povinnosti podle zadávací dokumentace“.

Dle čl. 3 zadávací dokumentace měl být projekt tvořící předmět veřejné zakázky realizován v 6 okresech (Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město) a povinností dodavatele bylo vytvořit v každém z uváděných okresů minimálně jedno středisko – kontaktní místo pro individuální schůzky a školení účastníků projektu. ... celý článek zde 

(zdroj Epravo.cz, Má dodavatel nárok na náhradu škody při neoprávněném vyloučení ze zadávacího řízení?