Praha 20. června 2014 – Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) dne 19. června 2014 uspořádala odbornou konferenci věnovanou zejména přípravě nového zákona o veřejných zakázkách.

Z odborných příspěvků a z panelové diskuze mj. vyplynulo, že nová právní úprava zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) by měla stanovovat jednoznačná pravidla pro zadávání víceprací, která by umožnila v co největší míře využít možností daných novými zadávacími směrnicemi EU. Nové zadávací směrnice musí ČR transponovat do svého právního řádu nejpozději do 17. dubna 2016. V současné době se řada zadavatelů potýká s nutností zadat vícepráce, resp. dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci. Přitom jsou často postaveni před nelehkou volbu správného postupu, aby nedošlo k porušení ZVZ s rizikem sankcí ze strany ÚOHS, případně k vrácení dotace z EU, byla-li veřejná zakázka financována z evropských fondů. Problematický je při zadávání víceprací zejména celkový limit 20 % z ceny veřejné zakázky pro všechny vícepráce oproti 50% limitu pro každou zadávanou vícepráci, jak upravují nové směrnice EU. Dle vyjádření předsedy AVZ, Mgr. Tomáše Machurka, by se při přípravě nového ZVZ nemělo v zájmu zachování cíle vytvořit účelná zadávací pravidla opomenout zasadit tyto do širších souvislostí našeho právního rámce, zejména do souvislosti s ustanoveními a interpretací nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014. Toto se týká nejen možných následných změn již dříve uzavřených smluv, ale též zpřesnění postupů a institutů, které dosud ZVZ výslovně neupravuje. Mezi takové dosud neupravené jevy patří například i institut zpětvzetí nabídky uchazečem v průběhu zadávacího řízení, u něhož není ani jednoznačně zřejmé, zda je s ohledem na platné znění ZVZ a ustanovení nového občanského zákoníku vůbec možné, přesto k němu v průběhu zadávacích řízení nezřídka dochází, uzavírá Mgr. Tomáš Machurek, předseda AVZ.

Na konferenci AVZ vystoupili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a ÚOHS, jakož i odborníci z řad poradenských společností a advokátních kanceláří. Záštitu nad konferencí poskytli Mgr. et Mgr. Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj, a Ing. Petr Rafaj, předseda ÚOHS.

AVZ pravidelně pořádá každý rok dvě konference. Další dvoudenní konference se uskuteční ve dnech 9. a 10. října v hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.

Uveřejněno:  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/AVZ-Novy-zakon-o-verejnych-zakazkach-by-mel-lepe-upravovat-problematiku-zadavani-vicepraci-324583