Praha 23. října 2020 – Dne 18. 9. 2020 Poslanecká sněmovna schválila v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, dílčí novelu ZZVZ, která mj. novelizuje i zákon o zadávání veřejných zakázek (tj. zákon č. 134/2016 Sb.; dále jen „ZZVZ“). Konkrétně mezi zásady zadávání veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ zařazuje principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovace. Asociace pro veřejné zakázky, z.s. (dále jen „AVZ“) shledává použití principů a hledisek sociálně odpovědného a environmentálně odpovědného zadávání při zadávání veřejných zakázek za žádoucí, nicméně koncepce zařazení těchto principů v rámci § 6 ZZVZ, jakož i formulace navrhované úpravy budí relevantní otázky a pochybnosti, zejména k jejímu výkladu a aplikaci. Schválení navržené dílčí novely ZVZ by tak představovalo nemalé obtíže v praxi zadávání veřejných zakázek. To ostatně potvrdila i dotazníková anketa mezi členy AVZ. Situace je o to naléhavější, že účinnost navrhovaného zákona se předpokládá k 1. 1. 2021.

 

Návrh úpravy vzešel z pozměňovacího návrhu Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Návrh dotčeného zákona nyní stojí před projednáváním v Senátu, kam byl návrh 15. 10. postoupen a označen jako senátní tisk č. 322. Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.11.2020.

Návrh této dílčí novely ZZVZ představuje nešťastný „legislativní přílepek“, který byl možná přijat s dobrým úmyslem, avšak bez předchozí širší odborné diskuse, a jeho důsledky tak mohou mít neblahý vliv na veřejné zadávání v ČR.

AVZ se jako nezávislá platforma, jejímž cílem je prosazovat kvalifikovaný a zodpovědný přístup k zadávání a realizaci veřejných zakázek v ČR, rozhodla uspořádat mezi svými členy anketu nad problematikou aplikace navrhované dílčí novely ZZVZ. Sběr odpovědí se uskutečnil korespondenční cestou mezi členy AVZ a followery sociálních sítí AVZ v období od 2. do 9. října. Celkem odpovědělo 42 respondentů, z nichž převážnou část tvořili zadavatelé a poradci v oblasti zadávání veřejných zakázek (93 % respondentů). V úvodu ankety byl dotazován postoj respondentů k navrhované dílčí úpravě ZZVZ v podobě zapracování zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací do § 6 ZZVZ. Až 72 % (30) respondentů vnímá návrh z pohledu své zadávací praxe jako komplikaci, z čehož polovina jej označila za velkou komplikaci. Jen 12 % (5) respondentů vyjádřilo spíše kladný postoj k novele, přičemž z bližší analýzy této skupiny respondentů se jedná o zadavatele a poradce, kteří již mají se sociálně odpovědným zadáváním zkušenosti a aplikují jej. Další dotazy směřovaly na schopnost potenciálních uživatelů zákonné úpravy ji bez další metodické podpory implementovat do své zadávací praxe a identifikaci problémů, jež v této souvislosti mohou nastat. Ze získaných odpovědí je zřejmé, že implementace normy v zadávací praxi může činit zadavatelům nemalé potíže. Jako problematická byla respondenty označena zejména povinnost aplikace zásad všemi zadavateli a na všechny veřejné zakázky, která ve svém důsledku může znamenat jen deklaratorní, formální aplikaci bez valného přínosu, který byl zřejmě motivací pro přijetí těchto zásad. Ani dovětek „u nichž to bude vzhledem k jejich povaze a smyslu možné“ zde nepomáhá. Ve vztahu k formulaci úpravy byly vytýkány aplikační a výkladové nejasnosti, jakož i možnost zvýšení rizika „účelového“ napadaní zadávacích řízení a obstrukcí ze strany dodavatelů. Velká obava pak mezi respondenty panuje ve vztahu k veřejným zakázkám spolufinancovaným z prostředků EU a ve vztahu k posuzování souladu postupu zadavatele příslušnými auditními orgány. Podstatným problémem je ekonomická stránka věci, a sice že aplikace dílčí novely si může vyžádat na straně zadavatelů nemalé finanční, ale i časové náklady, které se promítnou nejen v dražší administraci veřejných zakázek, nýbrž i v delším průběhu zadávacích řízení a dá se předpokládat, že i ve vyšších nabídkových cenách. Uplatnění navržených zásad dle této dílčí novely tak může stát v kontrastu k ostatním zásadám, zejména ve vztahu k principu rozpočtové odpovědnosti a principům 3E, tedy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Zadavatel zde bude muset volit míru uplatnění zásad sociálně odpovědné zadávání, environmentálně odpovědné zadávání a inovací velmi obezřetně s ohledem na skutečnost, že jejich přínos nelze mnohdy vyjádřit prostým porovnáním nákladů a výnosů. Zatímco náklady jdou čistě za zadavatelem, přínos, lze-li jej jednoznačně definovat, je spíše celospolečenským efektem na úrovni veřejného zájmu.

Navíc platí, že již dle současného znění ZZVZ může zadavatel sledované zásady plnohodnotně aplikovat při zadávání veřejných zakázek na dobrovolném principu tam, kde to shledává účelné a z hlediska svých potřeb efektivní. Je tedy otázkou, zda je nutné aplikaci zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací stanovovat v ZZVZ obligatorně na všechny veřejné zakázky tak, jak to vyplývá z navrženého znění novely ZZVZ.

AVZ si význam sociálně a environmentálně odpovědného zadávání pro další zdárný rozvoj společnosti uvědomuje a na svých akcích předmětné téma mj. též podporuje. Má však za to, že jej nelze aplikovat direktivně jako povinnost pro všechny zadavatele a veřejné zakázky. Je důležité, aby zadavatelé disponovali oprávněním kritéria sociálně a environmentálně odpovědného zadávání v zadávacích řízeních použít. Vedle toho však musí disponovat odbornými metodikami, odzkoušenými řešeními a určitou mírou jistoty ve vztahu k výkladu jejich aplikace. Nad tím vším musí panovat celospolečenská shoda, jakých cílů a efektů má být prostřednictvím sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací dosaženo. Teprve poté jsou přínosy implementace takových zásad nesporné a skutečně odpovědné. Takovou úpravu nelze provést bez řádné diskuse dotčených stran, pouze na základě pozměňovacího návrhu s problematickým zněním, neumožňujícím jednoznačný výklad.

Příloha: Výsledky ankety

Kontakt:

Natálie Polášková, Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

mobil: + 420 776 021 736

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.