Praha 13. října 2014 – Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) ve dnech 9. a 10. října 2014 uspořádala v Hradci Králové již 7. ročník odborné konference. V průběhu dvoudenní konference se přednášející společně s účastníky věnovali aktuálním tématům v oblasti veřejných zakázek, zejména pak připravovaným legislativním a institucionálním změnám s cílem nastínit kontury českého zadávání v nadcházejících letech. Konference se zúčastnilo bezmála 140 zástupců odborné veřejnosti. Konference se konala pod záštitou Mgr. et Mgr. Věry Jourové, bývalé ministryně pro místní rozvoj a současné eurokomisařky, a Ing. Petra Rafaje, předsedy ÚOHS.

Jak naznačila anketa realizovaná během konference, většina připravovaných opatření je z řad odborné veřejnosti kvitována pozitivně, některé změny však takto přijímány nejsou. Výsledky ankety naleznete na http://www.asociacevz.cz/aktivity-avz/1140-rijnova-konference-avz-2014.

Zřejmě od 1. 1. 2015, vstoupí v účinnost tzv. technická novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jejím cílem je ošetřit některé zásadní problémy zadavatelů, odstranit ze ZVZ do praxe dosud nezavedené instituty a přenést některé všeobecně akceptované instituty nových evropských směrnic co nejrychleji do českého právního řádu. Významnou změnu novela přináší do řízení před ÚOHS, kde dochází zde k určitým zpřísněním a koncentraci řízení s cílem řízení před ÚOHS zrychlit. Vedle technické novely vzniká nový zákon o veřejných zakázkách, který by měl transponovat nové evropské směrnice do českého právního prostředí. Od nového zákona si zadavatelé slibují mj. zjednodušení procesních pravidel ve vztahu k podlimitním zadávacím řízením. Co se týče transpozice směrnic, tak nepůjde o transpozici beze zbytku. Tam, kde je to účelné v zájmu transparentního prostředí veřejných zakázek, bude právní úprava zákona o veřejných zakázkách přísnější, než to umožňují evropské směrnice. Dle vyjádření zástupce MMR, JUDr. Vlastimila Fidlera, Evropská komise nemá s přísnější aplikací směrnic v ČR problém. V souvislosti se snahami o zvýšení transparentnosti veřejných zakázek je připravován zákon o registru smluv, jež se v současné době nachází před druhým čtením v PSP ČR. Mgr. František Korbel upozornil na skutečnost, že zamýšlené vázání účinnosti smluv na moment jejich uveřejnění v registru může vést k mnoha právním komplikacím a vyžádá další dodatečné náklady. Je tedy otázkou, zda takto vázána účinnost smluv není až příliš formalistním požadavkem, jehož přínos jen těžko může vyvážit náklady spojené s jeho uplatněním. Zpravodaj zákona, poslanec JUDr. Jan Chvojka, upozornil na další momenty, jež je třeba v rámci legislativního procesu v zákoně ještě dotáhnout a vyřešit. Týká se to především smluv uzavíraných právnickými osobami, jež jsou ovládány státem či samosprávnými celky a které působí v tržním prostředí (např. Česká pošta, ČEZ). Tyto osoby se díky uveřejnění svých smluv mohou vůči svým konkurentům dostat na trhu do znevýhodněné pozice.

Ke zkvalitnění zadávacích procesů a zejména ke zlepšení úrovně čerpání finančních prostředků z evropských fondů má přispět projekt Akademie veřejných investic, který představila Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. Budoucnost veřejných zakázek v ČR je mj. v plné elektronizaci zadávácích procesů, k čemuž by měl přispět Národní elektronický nástroj (NEN). Ačkoli byla ze strany účastníků konference aktivita MMR v podobě zdarma využitelného elektronického nástroje vítána, upozornili zároveň, že nelze odhlédnout od již vynaložených nákladů na pořízení obdobných elektronických nástrojů. Účastníci konference měli možnost se díky příspěvku JUDr. Alexandra Sotoláře seznámit též s rozsahem trestní odpovědnosti kolektivních orgánů, resp. jejich členů, a typy trestných činů, kterých se mohou při zadávání veřejných zakázek a rozhodování o nich dopouštět, ať už úmyslně či z nedbalosti. Druhý konferenční den byl věnován rozhodovací praxi ÚOHS z pohledu problematických institutů zákona o veřejných zakázkách, s nimiž účastníky seznámil Mgr. Mojmír Florian, a zkušenostem z rozhodovací praxe SR, které představil Mgr. Jaroslav Lexa.

Jak poznamenal předseda Asociace pro veřejné zakázky a partner advokátní kanceláře MT Legal, Mgr. Tomáš Machurek: „Z vysoké účasti, množství položených dotazů a postřehů zúčastněných je nadmíru patrné, že problematika veřejných zakázek zůstane i s příchozí novelou a připravovaným novým zákonem navýsost důležitým tématem, které je dobré uvažovat ve všech relevantních souvislostech. Tato konference byla tomu dobrým příkladem.“

Kontakt:

Natálie Polášková, Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

mobil: + 420 776 021 736

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Uveřejnění:

 http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Pripravovana-opatreni-v-oblasti-verejnych-zakazek-poutaji-pozornost-342090

 

http://govdaily.cz/aktuality/pripravovana-opatreni-v-oblasti-verejnych-zakazek-poutaji-pozornost/