(2. 9. 2022; zdroj Tisk 253 ve Sbírce zákonů (psp.cz)) Dne 1. září 2022 nabyl účinnosti zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony včetně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). 

V části osmé zákona č. 240/2022 Sb. jsou rozepsány změny ZZVZ, přičemž k úpravám došlo v ustanoveních § 36, § 39, § 130, § 144, § 148, § 223, § 268, a doplněna byla nová ustanovení § 48a a § 261a ZZVZ. Účelem novely je stanovení pravidel zamezujících poskytnutí jakýchkoliv plateb účastníkům zadávacího řízení, pokud tomu brání mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.

Konkrétní změny uvádíme zde: 

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o zadávání veřejných zakázek

1. V § 36 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Ceny nebo platby zadavatel účastníkům neudělí, pokud tomu brání mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.“.

2. V § 39 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
d) pravidel pro zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a.“.

3. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:
§ 48a
Zákaz zadání veřejné zakázky
(1) Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.
(2) Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 1 vztahuje na
a) účastníka zadávacího řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti v zadávacím řízení, nebo
b) vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti v zadávacím řízení.
(3) Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 1 vztahuje na poddodavatele
a) účastníka zadávacího řízení, může zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, nebo
b) vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele.
(4) Na základě požadavku zadavatele podle odstavce 3 musí účastník zadávacího řízení poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka zadávacího řízení vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky.“.

4. V § 130 se text „§ 42 až 44“ nahrazuje textem „§ 39 odst. 1, § 42 až 44 a § 48a odst. 1“.

5. V § 144 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
(4) Ceny, odměny nebo jiné platby zadavatel účastníkům soutěže o návrh neudělí, pokud tomu brání mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

6. V § 148 se doplňuje odstavec 8, který zní:
(8) Pokud se mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí vztahuje na účastníka soutěže o návrh,
a) může ho zadavatel vyloučit z účasti v soutěži o návrh,
b) který podal vybraný návrh, vyloučí ho zadavatel z účasti v soutěži o návrh; v takovém případě se za vybraný návrh považuje druhý návrh v pořadí, které vyplývá ze stanoviska poroty.“
.

7. V § 223 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
(4) Zadavatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že dodavatel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

8. V § 223 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

9. Za § 261 se vkládá nový § 261a, který včetně nadpisu zní:
§ 261a
Zvláštní ustanovení pro řízení o zákazu veřejné zakázky
(1) Je-li předmětem řízení zákaz uzavření smlouvy podle § 48a, vyžádá si Úřad před zahájením nebo v průběhu řízení, pokud to shledá potřebným, stanovisko Finančního analytického úřadu za účelem zjištění, zda se v případě konkrétního dodavatele jedná o osobu nebo subjekt, na které se vztahují mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
(2) Finanční analytický úřad poskytne Úřadu stanovisko podle odstavce 1. Před vydáním stanoviska si může Finanční analytický úřad vyžádat informaci od zpravodajské služby České republiky nebo Policie České republiky. Policie České republiky poskytnutí informace odmítne, pokud by tím bylo ohroženo plnění jejích úkolů. Předávání informací zpravodajskou službou České republiky se řídí zákonem o zpravodajských službách. Do dne doručení stanoviska podle odstavce 1 Úřadu neběží lhůta pro vydání rozhodnutí.
(3) Stanovisko podle odstavce 1 se uchovává odděleně mimo spis. V případě, že ze stanoviska vyplývá, že se na dodavatele vztahují mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí v oblasti veřejných zakázek, v odůvodnění rozhodnutí se uvede pouze to, že k uložení nápravného opatření došlo z důvodu porušení mezinárodních sankcí.
(4) V případě, že ze stanoviska podle odstavce 1 nevyplývá, že se na dodavatele vztahují mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí v oblasti veřejných zakázek, v odůvodnění rozhodnutí se uvede pouze to, že nebylo zjištěno, že by postup zadavatele porušoval mezinárodní sankce.“.

10. V § 268 se doplňuje odstavec 4, který zní:
(4) Jednání zadavatele, které naplňuje znaky přestupku podle odstavce 1 písm. a), není přestupkem podle tohoto zákona, pokud nedodržení pravidel stanovených tímto zákonem spočívá v tom, že zadavatel nevyloučil
a) vybraného dodavatele v rozporu s § 48a odst. 2 písm. b),
b) účastníka soutěže o návrh, který podal vybraný návrh, v rozporu s § 148 odst. 8 písm. b).
“.