Rychlý kontakt

Asociace pro veřejné zakázky
tel.: +420 776 021 736
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

O Asociaci

O Asociaci

ASOCIACE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Asociace pro veřejné zakázky (dále jen „AVZ“) je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. AVZ byla registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 17. května 2006.

AVZ představuje platformu pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci. Za tímto účelem AVZ sdružuje zadavatele veřejných zakázek, zájemce a uchazeče o veřejné zakázky a poradce v oblasti veřejných zakázek, příp. jiné subjekty, které mají vztah k veřejným zakázkám. V současné době má 69 členů.

AVZ si při svém založení stanovila níže uvedené prioritní oblasti svého působení:

1. Vytvořit a podporovat prostředí pro otevřenou komunikaci a výměnu informací o dění v oblasti veřejných zakázek. AVZ využívá více prostředků k naplnění tohoto cíle, přičemž primárním zdrojem informací jsou internetové stránky www.asociacevz.cz. Zadavatelé, uchazeči i poradci získávají přístup ke spolehlivým informacím z oboru veřejných zakázek. Současně mohou tuto aktivitu AVZ využít jako účinný nástroj k prezentaci svých očekávání, podpoře svých záměrů a pro reklamu svých úspěchů. Toto vše jednoduchým a dostupným způsobem bez dalších nákladů.

2. Zajišťovat pozitivní propagaci veřejných zakázek a členů AVZ. AVZ pro své členy zajišťuje monitoring tisku a dalších médií pro oblast výběrových řízení, veřejných zakázek, investic a souvisejících témat. Zadavatelé, uchazeči i poradci mají příležitost optimálním způsobem zužitkovat prestiž, kterou jim členství v AVZ přináší a úsilí či prostředky do činnosti AVZ vložené.

3. Zavést a zajistit aplikaci nejlepší praxe při přípravě a realizaci zadávacích řízení a působit dlouhodobě jako centrum výměny odborných znalostí pro oblast veřejných zakázek. Za tímto účelem AVZ získává výklady, stanoviska, rozhodnutí a odborné názory, které zpracovává ke kvalifikovanému užití zákona členy AVZ. Takto vytvořenou znalostní bázi může AVZ dále využít ke konzultacím, ověřování metodik a k dalším aktivitám. Zadavatelé, uchazeči i poradci získávají přístup ke kvalitním a ověřeným znalostem, výkladům a postupům při užití zákona. Členové AVZ mohou užívat znalostní bázi zejména prostřednictvím informačního portálu, osobními konzultacemi, a to bez dalších nákladů.

4. Organizovat vzdělávací programy, konference a další odborně zaměřené akce. AVZ organizačně i odborně zajišťuje a realizuje školení, konference, pracovní a tematická setkání. AVZ zároveň sleduje nejvýznamnější akce týkající se tématu veřejného zadávání a informuje členy o jejich konání. Zároveň zpracovává stručný výtah z obsahu uskutečněných akcí a předává nezúčastněným členům alespoň příslušné podklady. Přidanou hodnotou vzdělávací činnosti AVZ je nepochybně profesionální zázemí, tvořené nejlepšími odborníky z branže. Vzdělávací aktivity AVZ poskytuje i veřejnosti, a to za tržní ceny. Členové AVZ mají možnost účasti bez dalších nákladů či v cenách odpovídajících režijním nákladům, a to podle charakteru a rozsahu akce.

5. Vytvořit platformu pro komunikaci a spolupráci s autoritami v oblasti veřejných zakázek, jako je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tyto úřady svým jednáním zásadně předurčují podobu zadávání veřejných zakázek v České republice. AVZ jim poskytuje zpětnou vazbu od faktických účastníků zadávacího procesu, a to odbornou a sjednocenou formou. Zadavatelé, uchazeči i poradci mohou využít respektovaného a odborného zázemí AVZ při hájení svého postupu. AVZ má ku prospěchu svých členů možnost sporné otázky, které jsou předmětem konkrétních probíhajících řízení, diskutovat v obecné rovině a přispět tím k nalezení co nejobjektivnějšího výsledku. Současně členové AVZ mohou jejím prostřednictvím směřovat své připomínky a podněty k zadávání veřejných zakázek těmto úřadům. Záměrem AVZ je též připravit půdu pro mediaci v případě vzniku sporů mezi jednotlivými aktéry zadávání veřejných zakázek, přičemž na žádost účastníků sporu působí jako zprostředkovatel smírného řešení.

6. Umožnit veřejnému a soukromému sektoru oboustranný, nezávislý a odborný dialog o veřejných zakázkách. Přestože jsou veřejné zakázky výsledkem úzké spolupráce těchto dvou stran, v konkrétních případech dochází často k neporozumění či k nereálným očekáváním. Při přípravě zakázky nenalézají strany spolehlivé nástroje k projednání koncepce a okolností zakázky. Tyto nesnáze často vznikají jako důsledky komunikační bariéry, která je vedlejším efektem špatně uplatňované snahy o transparentnost a nediskriminaci. AVZ je komunikační platformou, která přirozeným způsobem odstraňuje nežádoucí jednostrannost při zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé i uchazeči mohou jednat na půdě AVZ při přípravě konkrétních zakázek nebo jejich podmínek a vyhnout se tak nebezpečí zpochybnění transparentnosti jejich postupu. Tato jednání mohou probíhat ve věcné a odborné rovině, často za aktivní účasti poradců zúčastněných stran.

7. Definovat standardy pro významné obory veřejných zakázek. Zákon o veřejných zakázkách upravuje procesní postupy zadavatelů bez ohledu na specifika, požadavky a odlišný charakter jednotlivých předmětů plnění samotných zakázek. Zadavatelé, uchazeči i poradci mohou společně najít a stanovit alespoň doporučená pravidla, která by do procesu zadávání promítla odlišné potřeby a praktické zkušenosti s realizací veřejných zakázek v jednotlivých oborech.

8. Definovat pravidla a standardy pro výkon odborné pomoci a konzultační činnosti v oblasti veřejných zakázek. Jedním z cílů AVZ je vytvořit chybějící profesní úpravu, a to nejprve v prostředí AVZ a následně i na úrovni národní legislativy. Zadavatelé a uchazeči touto cestou získají přehled o dostupných poradcích, včetně spolehlivých údajů o jejich kvalifikaci, zkušenostech a zázemí. Současně se významně zvýší důvěryhodnost poradců, kteří se přihlásí k uznávání jednotných pravidel svého fungování a systému certifikace, jenž bude k tomuto účelu zaveden. Tato certifikace bude přístupná členům AVZ bez dalších nákladů.

9. Zpracovávat podklady, účastnit se připomínkových řízení, poskytovat zpětnou vazbu zákonodárcům, a tak se zúčastňovat legislativního procesu v oblasti veřejných zakázek. To vše s využitím znalostí, odborné způsobilosti a sjednoceného zájmu členů AVZ. Zadavatelé, uchazeči i poradci mohou ovlivňovat tvorbu zákonů a to za účinné podpory AVZ, která udržuje vztahy s poslanci a příslušnými parlamentními výbory. AVZ je aktivním členem Expertní skupiny MMR k zákonu o veřejných zakázkách a členem Platformy pro transparentní veřejné zakázky.

 

VEDENÍ ASOCIACE

Rada AVZ

Výkonný výbor AVZ

JAK SE STÁT ČLENEM

  • Přečíst si poslání a stanovy asociace uvedené na webových stránkách asociace.
  • Seznámit se s podmínkami vzniku členství.
  • Vyplnit přihlášku a zaslat ji poštou, faxem nebo e-mailem na kontaktní adresu asociace.

Roční členský příspěvek činí  28 000,-Kč. Pro účely výpočtu poměrného ročního příspěvku činí pololetní členský příspěvek 14 000,- Kč. 

Více o výhodách členství se dozvíte na stránce Proč se stát členem. Tam najdete i potřebnou přihlášku ke členství.

Přečtěte si také Stanovy sdružení v pdf.